Privatumo politika ir duomenų apsauga

  • Natūralaus gydymo centre asmens duomenys tvarkomi pagal taisykles, užtikrinančias:
  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas;
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo nuostatas;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatas;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos ir duomenų surinkimo ir registruotų duomenų valdytojų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“ nuostatas;
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1 T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ nuostatas;
  • Kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga nuostatas.

Žemiau pateiktuose dokumentuose galite susipažinti su Natūralaus gydymo centro duomenų apsaugos bei privatumo politikos taisyklėmis.

Scroll to top